Regulamin Kartoteki Awifauny Śląska

 

I. Wstęp, informacje podstawowe.

 

 • Kartoteka Awifauny Śląska (KAŚ) jest naukowym projektem służącym do badania rozmieszczenia, występowania, liczebności i składu gatunkowego ptaków lęgowych i nielęgowych oraz częstości pojawów, fenologii i zimowania wybranych gatunków ptaków według przyjętych kryteriów na obszarze śląskiego regionu ornitologicznego. Począwszy od 2012 roku organizacją zbierania danych awifaunistycznych na Śląsku zajmuje się Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (ŚTO) a uczestniczą w nim również inne organizacje przyrodnicze w regionie.

 • W KAŚ gromadzone są zarówno bieżące informacje faunistyczne, jak i te z lat wcześniejszych, których Obserwatorzy nie zdeponowali dotychczas w kartotece Klubu Ornitologów Śląska (KOŚ). ŚTO kontynuuje rozpoczętą przez Zakład Ekologii Ptaków UWr. organizację zbierania danych o występowaniu ptaków w regionie; dotychczasowe dane w wersji elektronicznej zostaną wykorzystane w KAŚ.

 • Cele Kartoteki Awifauny Śląska to:
  1. integracja i promocja ruchu ornitologicznego na Śląsku,
  2. szybka wymiana informacji o interesujących faunistycznie faktach,
  3. gromadzenie nowych danych awifaunistycznych i podsumowywanie już istniejących w ramach projektu „Ptaki Śląska- monografia faunistyczna”,
  4. gromadzenie danych o obszarach chronionych oraz wykazanych jako cenne dla ptaków w celu ich ochrony,
  5. edukacja podnosząca w społeczeństwie znajomość ptaków i środowiska przyrodniczego.


 • Od każdego Użytkownika zależy realizacja celów Kartoteki Awifauny Śląska. Każda, nawet pojedyncza, obserwacja spełniająca kryteria „Listy gatunkowej KAŚ”, dokonana w terenie i wprowadzona przez Współpracownika, stanowi pojedynczą cegiełkę współtworzącą lepszy i pełniejszy obraz wiedzy o ptakach Śląska oraz ptakach Polski.

 • Kryteria, według których gromadzone są dane, dostępne są na „Liście gatunkowej KAŚ”, która zamieszczona jest na stronie internetowej KAŚ. Dla każdego gatunku opracowano szczegółowe kryteria gromadzenia danych, wszelkie zmiany aktualizowane są na bieżąco po zaciągnięciu opinii Rady Naukowej ŚTO. Inne obserwacje w skali regionu, które obserwator uzna za interesujące w świetle dotychczasowej wiedzy, a które powinny znajdować się w zasobach KAŚ, należy zgłaszać na adres e-mail KAŚ kartotekaslaska@gmail.com

 • Gatunki oraz różne aspekty nie objęte kryteriami kartotekowymi badane są innymi metodykami przez ŚTO i inne organizacje (akcje inwentaryzacyjne gatunków lub ich siedlisk, liczenia zimowe ptaków wodno-błotnych, liczenia gęsi, MPPL i inne).

 • Współpracownikiem KAŚ może być każda osoba zainteresowana ornitologią. Nie mają większego znaczenia wiek, zawód, ilość czasu, jaką dana osoba może poświęcić na obserwowanie ptaków, czy aktualny poziom znajomości ptaków ani ilość dokonanych przez nią obserwacji interesujących nas gatunków. Współpracownik powinien cechować się rzetelnością oraz uczciwością w prowadzeniu i zgłaszaniu obserwacji oraz w sporządzaniu sprawozdań z uczestnictwa w innych badaniach nad ptakami śląskiego regionu ornitologicznego. Nasza współpraca opiera się na obopólnym zaufaniu i założeniu, że informacje przekazane przez każdego z obserwatorów są wiarygodne i prawdziwe. Krytycyzm wobec własnych obserwacji i uczciwość wobec innych obserwatorów są podstawowymi wymaganiami stawianymi wszystkim Współpracownikom.

 • Kartoteka jest otwarta dla wszystkich Współpracowników prowadzących obserwacje w śląskim regionie ornitologicznym i każdy z nich ma dostęp do zgromadzonych w niej materiałów. Wyjątek stanowią obserwacje zastrzeżone – informacje o stanowiskach lęgowych gatunków szczególnie rzadkich i zagrożonych (np. głuszec, cietrzew, bocian czarny, bielik, rybołów, orlik krzykliwy, sokół wędrowny, puchacz, żołna) oraz przypadki, kiedy obserwator zastrzegł sobie nieujawnianie nadesłanego przez siebie wpisu poprzez zaznaczenie w formularzu „Dodawanie obserwacji” rubryki: „Obserwacja specjalna”.

 

II. Definicje.


 1. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (ŚTO) – pozarządowe towarzystwo ornitologiczne o statucie organizacji publicznej skupiające ornitologów oraz miłośników ptaków. Zajmuje się badaniem i ochroną ptaków oraz miejsc, w których one żyją. Założone 23.06.2012r. we Wrocławiu na Nadzwyczajnym Zjeździe Klubu Ornitologów Śląska. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne jest naturalnym spadkobiercą dotychczasowej działalności istniejącego od 1979 roku nieformalnego Klubu Ornitologów Śląska (KOŚ).
 2. Kartoteka Awifauny Śląska (KAŚ) – platforma informatyczno-informacyjna udostępniona publicznie w internecie, stworzona przez ŚTO. Umożliwia Użytkownikom korzystanie z aplikacji informatycznych oraz informacji opracowanych przez ŚTO.
 3. Śląski region ornitologiczny – obszar badań śląskich ornitologów i miłośników ptaków, z którego gromadzone są dane w KAŚ. Dokładny obszar badań oraz jego opis można znaleźć na stronach internetowych ŚTO i KAŚ.
 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z KAŚ.
 5. Weryfikator – specjalny użytkownik mający za zadanie weryfikację poprawności danych zgłoszonych w obserwacji. Ma dostęp do obserwacji zastrzeżonych, edycji obserwacji i eksportu zestawień wszystkich danych obserwacyjnych.
 6. Administrator – specjalny użytkownik mający za zadanie dopilnowanie prawidłowego działania systemu KAŚ oraz trzymający pieczę nad danymi osobowymi. Ma uprawnienia do wszystkich funkcji systemu.
 7. Wnioskodawca - osoba, która poprzez złożony pisemny wniosek do Zarządu ŚTO ubiega się o wykorzystanie danych zawartych w KAŚ w celu ich opracowania.
 8. Regulamin – niniejszy dokument.

 

III. Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z KAŚ i zakres odpowiedzialności ŚTO.
 2. W sprawach nie poruszonych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z KAŚ Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z KAŚ, ochrony prywatności i własności, pomocy udzielają Administratorzy.

 

IV. Prawa i obowiązki Użytkowników.

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z KAŚ w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści.
 3. Użytkownik przekazujący swoje dane nie traci prawa do nich, nadal pozostaje ich współwłaścicielem i może dowolnie je wykorzystywać.
 4. Użytkownik ma prawo do wygenerowania danych ze swoich obserwacji w formie zestawienia.
 5. Użytkownik przekazując swoje dane do KAŚ wyraża automatyczną zgodę na ich wykorzystanie w syntetycznych i cząstkowych publikacjach naukowych dotyczących awifauny regionu. Szczegółowe dane obserwacji opublikowanych będą sygnowane imieniem i nazwiskiem obserwatora (obserwatorów). Wykorzystując dane zdeponowane w KAŚ należy podać źródło cytowanych danych na przykład według następującego schematu:
  • - przy cytowaniu wybranych obserwacji
   Kowalski J. (2013), Kartoteka Awifauny Śląska. www.kas.ptakislaska.org
  • - przy podsumowaniach zbiorczych
   Kartoteka Awifauny Śląska 2013. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne.

 

V. Prawa własności intelektualnej.

 

 1. KAŚ zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, ŚTO udostępnia na stronach KAŚ na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach KAŚ, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 4. Użytkownik może korzystać z utworów i danych opublikowanych na stronach KAŚ jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części KAŚ w całości lub części i bez uprzedniej pisemnej zgody zarządu ŚTO.
 6. Użytkownicy udostępniający na stronach KAŚ treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach KAŚ treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 7. Użytkownicy udostępniający na stronach KAŚ treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają ŚTO prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
 8. Dane zgromadzone w KAŚ nie mogą być wykorzystane w publikacjach o charakterze komercyjnym (np. różnego rodzaju ekspertyzach) lub być przedmiotem innych opracowań (np. prace magisterskie), bez uzyskania zgody zarządu ŚTO.

 

VI. Ochrona prywatności i danych osobowych.


 1. W celu uzyskania pełnego dostępu do działu „Najnowsze obserwacje KAŚ”, niezbędne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi dodawanie własnych obserwacji faunistycznych ptaków do bazy danych zgodnie z kryteriami „Listy gatunkowej KAŚ” z obszaru badań śląskiego regionu ornitologicznego w jego obowiązujących granicach. Formularz rejestracyjny zawiera kilka kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika.
 2. Umieszczenie w bazie danych obserwacji wprowadzonej przez każdego Użytkownika następuje po jej zatwierdzeniu przez Weryfikatora. Brak zatwierdzenia może wynikać zarówno z błędów formalnych, jak również wątpliwości merytorycznych. Powyższe wątpliwości rozwiązywane będą drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznej w celu otrzymania wyjaśnień. Najtrudniejsze przypadki (np. problemy identyfikacyjne) będą konsultowane z przedstawicielami Rady Naukowej ŚTO.
 3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są w sposób zgodny z zezwoleniem udzielonym przez Użytkownika oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na serwerze KAŚ w sposób zapewniający właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie Administratorzy. Hasła Użytkowników są zapisane w bazie danych jedynie w formie zaszyfrowanej i ich oryginalne brzmienie jest niewidoczne dla każdego i w każdym momencie.
 4. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w KAŚ, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 5. Za pośrednictwem KAŚ gromadzone są dane faunistyczne o kluczowych gatunkach ptaków śląskiego regionu ornitologicznego. Dane te, po uprzedniej weryfikacji, mogą być wykorzystywane przez ŚTO w celu tworzenia publikacji elektronicznych i książkowych, jak również w celach służących ochronie przyrody.
 6. Dane o rozmieszczeniu gatunków ptaków, jak i wybrane informacje o obserwatorach dostarczających te dane, takie jak imię i nazwisko są, po uprzedniej weryfikacji, udostępniane na stronach KAŚ, na co Użytkownik wyraża zgodę podczas rejestracji.
 7. Zgromadzone za pośrednictwem KAŚ dane faunistyczne o gatunkach ptaków śląskiego regionu ornitologicznego mogą także zostać opublikowane w książkowych wydawnictwach z podaniem imienia i nazwiska obserwatorów. Rejestrując się w KAŚ i wprowadzając dane dotyczące obserwacji ptaków Użytkownik wyraża zgodę na publikację wymienionych powyżej informacji i danych osobowych.
 8. ŚTO nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych za pośrednictwem KAŚ danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. ŚTO może natomiast ujawniać ogólne zestawienia statystyczne.

 

VII. Zasady udostępniania danych.


 1. Zarząd ŚTO na pisemny wniosek Wnioskodawcy wyraża, bądź nie wyraża zgody na wykorzystanie danych zawartych w KAŚ w celu ich opracowania.
 2. Wnioskodawca składa kompletny pisemny wniosek, który musi zawierać: 
  • datę sporządzenia wniosku oraz dane Wnioskodawcy, 
  • określenie zakresu rekordów, o które ubiega się Wnioskodawca, 
  • sformułowany cel wykorzystania danych, 
  • określenie tytułu roboczej wersji wraz z podaniem przewidywanych autorów opracowania, 
  • podpis Wnioskodawcy.
 3. Jedyną formą składania pisemnego wniosku do Zarządu ŚTO jest droga elektroniczna na adres ptakislaska@gmail.com
 4. Zarząd ŚTO niezwłocznie zamieszcza treść wniosku w portalu www.ptakislaska.org wraz z linkiem kierunkowym do właściwej podstrony umieszczonym na stronie startowej KAŚ.
 5. W terminie 14 dni od daty umieszczenia wniosku podanej na stronie www.ptakislaska.org zainteresowani Użytkownicy mają prawo do: 
  • przeprowadzenia konsultacji pomiędzy Użytkownikiem a Wnioskodawcą, w tym do: zgłoszenia uwag, określenia swojego znaczącego udziału merytorycznego w proponowanym opracowaniu, chęci wzięcia czynnego udziału w opracowywaniu danych etc., 
  • niewyrażenia zgody na wykorzystanie własnych rekordów, w których jest obserwatorem bądź współobserwatorem.
 6. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystanie własnych rekordów powiadamia drogą elektroniczną na adres ptakislaska@gmail.com Zarząd ŚTO o swojej decyzji. Dokument musi zawierać: 
  • datę sporządzenia dokumentu oraz dane Użytkownika, 
  • deklarację o odmowie udostępnienia danych na potrzeby Wnioskodawcy, 
  • podpis Użytkownika.
 7. Brak dotrzymania terminu 14 dni przez Użytkownika skutkuje udzieleniem zgody na wykorzystanie danych zgodnie z intencją Wnioskodawcy.
 8. Niezwłocznie po upływie 14 dni poczynając od dnia umieszczenia wniosku na stronie www.ptakislaska.org Zarząd ŚTO po uwzględnieniu zastrzeżeń wniesionych na piśmie przez Użytkownika dokonuje głosowania nad przedmiotowym wnioskiem.
 9. Decyzja Zarządu ŚTO  w formie pisemnej przedłożona jest Wnioskodawcy a do wiadomości podana Użytkownikowi, który nie udzielił zgody na wykorzystanie własnych danych.
 10. W decyzji Zarząd ŚTO zastrzega sobie prawo do udzielenia dodatkowych wytycznych dla Wnioskodawcy.
 11. Zarząd ŚTO zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych bez dochowania procedur w celu:
 • podejmowania statutowych działań służących ochronie przyrody,
 • wykorzystania danych do opracowywania regionalnej monografii faunistycznej.VIII. Odpowiedzialność ŚTO.


 1. ŚTO nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach KAŚ informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. ŚTO zastrzega, że korzystanie z KAŚ odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. ŚTO nie udziela żadnej gwarancji na to, że korzystanie z KAŚ przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach KAŚ sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 4. ŚTO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem KAŚ.
 5. ŚTO nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z KAŚ w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 

IX. Postanowienia końcowe.


 1. ŚTO zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z KAŚ po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach KAŚ.